Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Komańcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Komańcza
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Władze Gminy ...  / Skarbnik
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Skarbnik Skarbnik

Katarzyna Rzepka

telefon +48 134677035
fax +48 134677035
e-mail skarbnik@komancza.pl
           krzepka@komancza.pl

Zadania

a)      Prowadzenia rachunkowości jednostki,

b)      Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)      Dokonywania wstępnej kontroli:

a)        zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)        kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

d)     Przygotowanie projektu i realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo – księgowym,

e)      Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,

f)         Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

g)        Kontrasygnata czynności prawnych powodujących zaciąganie zobowiązań,

h)        Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

i)          Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie,

j)          Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań gminy w zakresie:

a)    rachunkowości budżetowej,

b)    ewidencji majątku komunalnego,

c)    sprawozdawczości budżetowej,

d)   kontroli działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,

e)    realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

k)        Opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy i jego zmian,

l)          Sporządzanie i terminowe przekazywanie okresowych sprawozdań do RIO, UW, KBW,

m)      Sporządzanie wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych gminy przy współpracy z Sekretarzem/Zastępcą oraz pracownikiem ds. inwestycji gminnych i zarządu drogami,

n)        Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

o)        Księgowanie budżetu gminy (organu),

p)        Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO,

q)        Przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych itp.

r)         Przechowywanie umów z dostawcami, wykonawcami robót, usług zleconych, itp.

s)         Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych,

t)         Koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją,

u)        Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji bankowych itp.

v)        Lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych,

w)      Współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym również środków unijnych, w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno-finansowej, aż do ostatecznego rozliczenia,

x)        Naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

y)        Rozliczanie PFRON,

z)        Załatwianie w imieniu Wójta wszystkich spraw administracyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

aa)     Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracowników podległych Skarbnikowi,

bb)    Prowadzenie polityki personalnej podległych pracowników, w tym:

a)      ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników,

b)      ocena okresowa podległych pracowników oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub nakładania kar,

cc)   Ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.

 data wytworzenia2013-07-18
data udostępnienia2013-07-18
sporządzone przez
opublikowane przezMarcel Domin
ilość odwiedzin3332
rejestr zmianzobacz »
Gmina Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza , tel.: +48 134677035, fax: +48 134677035, urzad@komancza.pl, www.komancza.pl
Przydatne informacje
»  PSeAP
Nasz urząd
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Warsztat
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8